Posted by: camerapicture January 11, 2012
Hyaa Hoss
Login in to Rate this Post:     2       ?         Liked by
 Kam ma thiye, Jhyal bata bahira tanna gham lageko dekhera ramailo lagi raheko thiyo. Nepal ma gham ma basera badam, 
suntala, bhagate khayeko samjhe.
Afno kalpana ma, ma ta nepal po pugechu.Ananda le gham ma suti po raheko rahechu.
Ekchin pachi..., khai kele ho jhaskiye. Eso bahira herchu ta, Gadi ko laskar po dekhe.Toyota, corola, ferrari, caddy Khoi
k k ho k k.Mero desh ma bhayeko bhaye ta na ferrari na caddy. Hariyo ghaas chariraheko, gai bastu po hunthyo ta bai.
 
Man manai afno desh farkera, mero afno bhanne bhawana lai angalna man lagi raheko thiyo .
"Nepal farkanna, yetai basera paisa kamayera ghar pathauchu" ta bhaneko thiye. Tara khoi yahan basne ra paisa 
kamaune bhawana mardai gayeko mahasus garchu.
 
Bholi nai kattum ki kya ho ghar jane ticket?
Ama, buwa lai chai k bhanu?
Hyaaaa!Hos Aja ko yo shift sakauchu, rent due cha bhanthyo sathi le. Pheri bholi gharpeti le lakhatcha.
Read Full Discussion Thread for this article